HAKEM KILAVUZU


Harp Tarihi Dergisi’ne hakem olarak davet alan akademisyenlerden ve uzmanlardan ilgili çalışma için belirlenen sürede hakemlik yapıp yapmayacağını ivedilikle bildirmeleri beklenmektedir.

Kendilerinden makale değerlendirmesi rica edilen hakemler, kendisine önerilen sivil akademik ve/veya askerî teknik konularda yetersiz olacağını düşünmeleri halinde hakemlik ricasını kabul etmemeli ve durumu bildirmelidirler.

Hakemler, Editör’ün bilgisi ve onayı dâhilinde ilgili çalışma hususunda üçüncü şahıslardan yardım ve tavsiye alabilirler. Aksi halde, hakemlik için kendisine başvurulan çalışmayı üçüncü şahıslarla asla paylaşmamalı, konu kapsam ve içerik ile alakalı tartışmamalıdırlar.

Hakemler kendilerine değerlendirme için gönderilen çalışmaları kendi nam ve hesaplarına kullanmamalıdırlar. Hakemler, değerlendirme safhasında gördükleri fikir, bilgi, veri ve malumatları gizli tutmakla mükelleftir. Bu kurallar, hakemliği kabul etmeyen akademisyenler ve uzmanlar için de geçerlidir.

Hakemler değerlendirme safhalarında akademik kıstasları dikkate almalı, sübjektif ve yazarı doğrudan kast eden itham ve imalardan kaçınmalıdırlar. Değerlendirmeler, biçimsel düzeltmeler dışında ilgili çalışmaya katkı sağlayacak seviyede olmalıdır. Hakemler, değerlendirdikleri çalışmada fark edecekleri “Harp Tarihi Dergisi Yayın Etiği”ne tezat düşen durumları Editörler Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.

Harp Tarihi Dergisi Yayın Kurulu ve Editörler Kurulu, yetersiz bulduğu hakem raporlarını reddedebilir ya da raporları geri göndererek hakemlerden yeniden değerlendirme yapmasını isteyebilir. Kabul edilen hakem raporları karşılığında hakemlere Harp Tarihi Dergisi tarafından telif ödenir.

Makaleleri değerlendiren hakemlerin bilgileri “çift-kör hakem değerlendirmesi” nedeniyle yazara gönderilen düzeltme isteklerinde ve Harp Tarihi Dergisi’nin ilgili sayısında belirtilmemektedir. Hakemlerin talebi üzerine, dergimize hakem olarak katkı sağladıklarını ibraz eden resmî bir belge verilebilir.

Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, Harp Tarihi Dergisi’nin doğal hakemleri sayılmaktadır. Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yazarlar en az bir defaya mahsus hakemlik yapmakla mükelleftirler.

Hakem Değerlendirme Raporuna Ulaşmak için tıklayın.