YAYIN ETİĞİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Harp Tarihi Dergisi'nin etik ilkeleri ve yayın politikası Committee on Publication Ethics(COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Harp Tarihi Dergisi, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı hiçbir eylemi kabul etmemeyi ilke edinmiştir. Yazarlar, Harp Tarihi Dergisi’ne makale göndermekle, metinlerinin orijinal ve özgün olduğunu; ayrıca makalelerinin daha önce kısmen ya da tamamen başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu veyahut yayın sürecinde olmadığını beyan ve taahhüt ederler. Yukarıdaki kriterler dâhil olmak üzere telif hakları ve/veya intihal gibi hukukî ve akademik kıstasları ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmamakla birlikte, değerlendirme safhasında ihlal tespit edilenlerin süreçleri sonlandırılır.

Dergiye sunulan çalışmalar ilk olarak yukarıda belirtilen kriterler ve yayın ilkeleri doğrultusunda Teknik Editör tarafından ön incelemeden geçirilir. Kriterlere ve yayın ilkelerine uygun olmadığı tespit edilen çalışmalar iade edilerek yazarlardan düzeltme talep edilir ya da çalışmalar doğrudan reddedilir. Bu aşamadaki aday makalelerin reddi, söz konusu çalışmaların derginin yayın etiğine ve ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına riayet edilmemesi, derginin konu ve kapsamı dışında yer alması ve/veya Harp Tarihi Dergisi’nde yayımlanacak akademik yeterliliğe sahip olmamasından kaynaklanır.

Ön inceleme aşaması olumlu sonuçlanan çalışmalar için “çift-kör hakem değerlendirme” süreci uygulanır. Çalışmalar, içeriklerine göre Editör tarafından uzmanlık alanları belirlenmiş (en az) iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin birbirleriyle çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler yeni bir hakem ataması yapabilir.

Hakemlerin/editörlerin yazardan düzeltme talep etmesi halinde, yazarlar bu düzeltmeleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak yazarlar belirli düzeltme önerilerine katılmadıkları takdirde, makalelerini değerlendirme sürecinden çekebilecekleri gibi, katılmadıkları düzeltme önerilerine karşı kendi görüşlerini, akademik çerçeve içinde, gerekçelendirerek editörlüğe bildirebilirler. Bu hususta karar mercii, söz konusu düzeltmeyi talep eden hakeme de danışarak karar alan Editörler Kurulu’dur.

Harp Tarihi Dergisine İngilizce dilinde makale gönderen yazarlar, çalışmalarını anadili söz İngilizce olan ve alanında yetkinliği bulunan bir akademisyene “son okuma” yaptırıp bunu ibraz etmekle yükümlüdür. Son okuma yazarların talebi üzerine, son okumayı yapacak olan anadil okuyucusuna ücretini yazarın ödemesi karşılığı, Harp Tarihi Dergisi tarafından yaptırılabilir.

Hakem değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan makaleler, makalelerin geliş tarihine ve kabul tarihine göre sıralanır ve nihai karar için Editörler tarafından değerlendirmeye alınır.

Hakem değerlendirme sürecinin olumlu neticelenmesi, çalışmanın Harp Tarihi Dergisi’nde yayımlanması için yeterli değildir. Değerlendirme safhaları başarıyla tamamlanan çalışmaların dergide yayımına dair nihai karar Editörlere aittir. Harp Tarihi Dergisi, yayımlanmayan çalışmalar için yazarlara gerekçe sunmak ile mükellef değildir.