YAZAR KILAVUZU VE YAYIN İLKELERİ


Harp Tarihi Dergisine gönderilen çalışmalar daha önce yayımlanmamış ve ilgili alana katkı sağlayacak özgün çalışmalar olmalıdır. “Yayın Etiği ve Değerlendirme Süreci”nde yer alan parametreler dışında deskriptif ya da ilgili konusunda mükerrer olan çalışmalar değerlendirme safhasına alınmayacaktır.

Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriye dayanan çalışmalar, ilgili bildiri kitabında yayınlanmamış olması ve bu durumun Editörler Kuruluna belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.

Yayınlanmak üzere Harp Tarihi Dergisi elektronik posta hesabına iletilen makale metinleri, aşağıda belirtilen biçimsel özellikleri haiz ve konu/alan açısından uygun bulunmaları halinde alan uzmanı (en az) iki hakeme gönderilir. Yazarlar, Yayın Kurulu tarafından reddedilen çalışmalarını hakem raporları çerçevesinde gözden geçirerek Harp Tarihi Dergisi editörlüğüne yeniden sunabilir. Bu çalışmalardan yeterli değişiklik yapılmadığı tespit edilenler yazarlarına iade edilir ve süreç sona erer. Yeterli değişiklik yapıldığı tespit edilen çalışmalar ise yeni sunulan çalışma olarak tekrar değerlendirme sürecine alınır.

Harp Tarihi Dergisi’ne İngilizce makale gönderen yazarlar, çalışmalarını anadili İngilizce olan ve alanında yetkinliği bulunan bir akademisyene “son okuma” yaptırıp bunu ibraz etmekle yükümlüdür. Son okuma yazarların talebi üzerine, son okumayı yapacak olan anadil okuyucusuna ücretini yazarın ödemesi karşılığı, Harp Tarihi Dergisi tarafından yaptırabilir.

Harp Tarihi Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler, yazarların şahsî bilimsel değerlendirme ve görüşleri olup, mensubu oldukları kurum ve kuruluşlar ile derginin yayımcısı olan Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nün ve Millî Savunma Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini bağlamaz ve bu kurumların görüşü olarak lanse edilemez.

Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, Harp Tarihi Dergisinin doğal hakemleri sayılmaktadır. Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yazarlar en az 1 defaya mahsus hakemlik yapmakla mükelleftir.

Yazarlar, yazım kılavuzu yerine, Editörlük tarafından hazırlanmış olan “Taslak Makale Formatı”nı kendi bilgisayarlarına indirerek, şekil şartlarında kendileri için kolaylık sağlayabilir. Metnin içeriği, atıf ve mükerrer atıflar, kaynakça hazırlanması ve gerekli şekil şartlarına, sitede yer alan “Taslak Makale Formatı” metninin içinden ulaşılabilir.